ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

ขั้นตอนการจัดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงสำหรับคู่บ่าวสาวอย่างมาก เพราะการแต่งงานกับชาติต่างชาติจะมีขั้นตอนที่มากกว่าของการแต่งงานของคนสัญชาติเดียวกัน ฉะนั้นการเตรียมเอกสาร การหาสถานที่จดทะเบียนจึงสำคัญ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรส

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมหรือในกรณีอายุต่ำว่า 17 ปี ต้องมีการอณุญาติจากศาลให้สมรสได้ หรือ ในกรณีที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเลย
 2. ฝ่ายชายหรือหญิงต้องมีสัญชาตินั้นๆ เช่น ฝ่ายชาติเป็นสัญชาติไทย เป็นต้น
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
 4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
 5. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. บัตรประชาชนไทยตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่ายหรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด ( สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น )
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุลกรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด
 5. ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง ( ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน ) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย ( ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย )
 6. หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่าพร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้ )
 7. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำไปเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น (ยกตัวอย่างสัญชาติจีน)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส กับคนต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานฑูต / สถานเอกอัครราชฑูตฯ ของประเทศคู่สมรส ซึ่งประจำประเทศจีน 1 ชุด
 3. ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน
 4. ใบรับรองการเสียภาษี ( 1 ปี ย้อนหลัง ) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน
 5. ใบรับรองเงินเดือน ( 3 เดือนย้อนหลัง ) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน
 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

**หมายเหตุ** หากคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่ได้ทำงาน ให้เขียนจดหมายรับรองรายได้ของตนเอง แล้วนำไปประทับตรารับรองจาก Notary Public

ข้อสำคัญในการสมรสกับชาวต่างชาติ

 1. ลูกที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน
 2. ถ้าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยนำเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทยแล้วมายื่นเรื่องดำเนินการรับรองที่สำนักงานเขตอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่
 3. สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายต่างชาติมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยไม่ได้
 4. สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยหรือสถานทูตไทยได้

อ้างอิงค์ข้อมูลจาก กรมกงสุล และ thaiembassy

เมื่อเราทราบข้อมูลการจดทะเบียนกับคู่สมรสแล้ว การสมสรก็จะเป็นเรื่องง่ายและไม่วุ่นวายอีกต่อไป เพียงแค่เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมคู่สมรสก็จะสามารถจดทะเบียนกันอย่างง่ายๆ